Văn Đình Hoa, Nguyễn Ngọc Lanh

Sinh lý bệnh và miễn dịch - Phần Sinh lý bệnh

Nhà XB Y học - 2005

Get Link

 

Văn Đình Hoa, Nguyễn Ngọc Lanh

Sinh lý bệnh và miễn dịch - Phần Miễn Dịch

Nhà XB Y học - 2011

Get Link

 

 Dị ứng - Miễn Dịch

Lâm sàng

(Dùng cho BS và học viên sau đại học)

của Bộ Y tế

Nhà XB Giáo Dục 

Get Link