Phạm Văn Hậu

Các tài liệu tham khảo trong lĩnh vực của y tế như dịch tễ học, thống kê y học, phương pháp nghiên cứu, bệnh học, điều trị ... ở dạng .pdf file, đường link hoặc sách nêu ra dưới đây để chia sẻ cùng mọi người. Đồng nghiệp nào có nhu cầu, xin liên lạc với Tôi!

Xin cảm ơn

 

Y học cơ sở

Bệnh học - Điều trị

Dịch tễ học

Thống kê

Phương pháp nghiên cứu